PRAKTIČNI SAVETI PRED POLAZAK NA PUT U INOSTRANSTVO
Preporuke MIP-a za putovanje u inostranstvo (šta vam je potrebno i šta treba znati u različitim situacijama u kojima se možete naći tokom boravka u inostranstvu) -

 

OPŠTE PREPORUKE PRE POLASKA NA PUT:
Pre polaska obavezno proveriti:

Da li vam je pasoš važeći?
Da li je pasoš viziran, ukoliko putujete u državu za koju Vam je viza potrebna?
Da li imate druge dokumente koje Vam mogu zatražiti pogranični organi države u koju putujete?
Da li je potrebna vakcinacija protiv određenih bolesti, ukoliko putujete u države za koje je neophodna vakcinacija ili na tropske ili slične destinacije?


Preporučujemo:
Da fotokopirate prvu stranicu pasoša i lične karte, kao i da ne držite sva dokumenta na jednom mestu (ovo može biti od važnosti ukoliko se desi da izgubite pasoš ili budete pokradeni).
Da se obavezno zdravstveno osigurate kod ovlašćenih osiguravajućih društava za period ukupnog planiranog boravka u inostranstvu (ovo je posebno značajno ukoliko bi tokom Vašeg putovanja došlo do povređivanja ili potrebe da Vam se ukaže hitna medicinska zaštita).
Na internet stranicama Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije pronaći telefonske brojeve i elektronsku adresu diplomatsko-konzularnog predstavništva R.Srbije, najbližeg destinaciji na koju ste se uputili (možda Vam zatreba).


PREPORUKE ZA PUTOVANJA U ŠENGENSKI PROSTOR
Pogranični organi Vam, pored važećeg biometrijskog pasoša, na uvid mogu zatražiti i:

Odgovarajući iznos finansijskih sredstava koji odgovara planiranoj dužini boravka u šengenskom prostoru ili kreditnu karticu.
Vaučer turističke agencije za turistička putovanja.
Rezervaciju hotela ili potvrdu o privatnoj adresi na kojoj ćete boraviti.
Pozivno pismo (izjava državljanina ili lica sa odobrenim boravkom u nekoj od zemalja članica Šengenskog sporazuma), kada je reč o privatnoj poseti.
Pozivno pismo firme, potvrda o učešću na seminaru, sajmu, kongresu i sl., ukoliko se radi o poslovnom putovanju.
Mogu se zatražiti i drugi podaci koji se prilikom prelaska granice učine značajnim za potvrdu svrsishodnosti i opravdanosti putovanja.

 

Skrećemo pažnju da ulazak u šengenski prostor svakako neće biti odobren licima koja predstavljaju opasnost za javni red i mir, javno zdravlje i unutrašnju bezbednost, kao i licima koja se, po bilo kom osnovu nalaze na listama zabrane ulaska u neku od zemalja članica Šengenskog sporazuma.

NAŽALOST, MOGUĆE JE DA TOKOM PUTOVANJA DOĐE DO RAZLIČITIH NEPREDVIĐENIH SITUACIJA, U KOJIMA JE POTREBNO BLAGOVREMENO I NA PRAVI NAČIN REAGOVATI. EVO NEKOLIKO PRAKTIČNIH SAVETA:


UKOLIKO NASTUPI SMRT OSOBE SA KOJOM PUTUJETE:
Pozovite hitnu pomoć.
Pozovite policiju kako bi se izvršio uviđaj.
Potrudite se da pronađete pasoš preminulog.
Ukoliko je pasoš iz bilo kog razloga nedostupan ili je uništen, obezbedite da Vam rođaci ili prijatelji najbržom vezom (DHL ili faksom) dostave izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvo preminulog.
U roku od 24 sata od smrtnog slučaja, obavestite kol-centar osiguravajućeg društva kod koga je preminuli bio osiguran (ovo je od velike važnosti zbog pokrivanja troškova prenosa posmrtnih ostataka i naknade štete kada su za to ispunjeni uslovi).
Budite u kontaktu sa tur-operaterom agencije posredstvom koje ste otputovali na destinaciju, obično su od velike pomoći u ovakvim situacijama (ukoliko ste otputovali posredstvom turističke agencije).
Ukoliko preminuli nije imao putno osiguranje ili se prema osiguravajućem društvu nije reagovalo na vreme, takva situacija postaje ozbiljan problem za njegovu porodicu. Svi troškovi padaju na teret porodice. Vodite o ovome računa, jer država nema nikakvih obaveza u ovakvoj situaciji, niti Vam može pomoći.
Obavestite najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo, koje će Vam dati detaljnija uputstva po pitanju organizacije transporta, kontakta sa pogrebnim zavodom i izrade potrebne dokumentacije za transport posmrtnih ostataka, (ovo je bitno kako bi ste povezali osiguravajuće društvo sa našim diplomatsko-konzularnim predstavništvom).


U SLUČAJU POVREDE ILI POTREBE ZA HITNOM MEDICINSKOM ZAŠTITOM:
U roku od 24 sata od nastanka nemilog događaja, obavestite a ne i kol-centar osiguravajućeg društva kod koga je preminuli-nastradali bio osiguran (ovo je bitno zbog pokrivanja troškova lečenja i hospitalizacije, kao i prevoza povređenog-lečenog nazad u R.Srbiju, kada se za to steknu uslovi).
Ukoliko se ispostavi da povređeni ili lice na medicinskom tretmanu mora ostati u bolnici duži period od perioda na koji mu je odobrena viza ili će boravak u bolnici biti duži od perioda u kome je u zemlji, gde se nemio događaj desio, bio moguć boravak bez vize (npr. bolest ili povreda su se desile 85. dana boravka u Šengen zoni, a bez vize je moguće boraviti do 90 dana), potrebno je da sa odgovarajućom medicnskom dokumentacijom bolesnog-unesrećenog odete u policiju za strance (najkasnije u toku trajanja vize ili bezviznog režima) i zatražite produženje vize ili odobrenje za dalji boravak usled novonastalih okolnosti. Ovo je važno zbog toga što će, ukoliko dođe do prekoračenja vize ili probijanja dozvoljenog bezviznog boravka, povređeni-unesrećeni biti kažnjen, ne malim novčanim iznosom i mogućom zabranom ponovnog ulaska u dotičnu zemlju. Nažalost, administracija je neumoljiva i o ovome svakako treba voditi računa.
Ukoliko se radi o maloletnom detetu, posebno maloj deci ili starim licima, verovatno je da će tokom lečenja biti potrebno prisustvo roditelja ili bliskog srodnika. U ovakvoj situaciji postupiti kao i za samog povređenog-unesrećenog i na osnovu njegove medicinske dokumentacije zatražiti produženje vize ili dozvole boravka za roditelja ili bliskog srodnika u policiji za strance. Potrebno je prilikom podnošenja ovakvog zahteva podneti i dokaz o srodstvu.
Budite u kontaktu sa tur-operaterom agencije posredstvom koje ste otputovali na destinaciju, obično su od velike pomoći u ovakvim situacijama.
Ukoliko unesrećeni nije imao putno osiguranje ili se prema osiguravajućem društvu nije reagovalo na vreme, takva situacija postaje ozbiljan problem za unesrećenog i njegovu porodicu. Svi troškovi padaju na teret porodice, odnosno unesrećenog. Vodite o ovome računa, jer država nema nikakvih obaveza u ovakvoj situaciji, niti Vam može pomoći.
Obavestiti najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo, koje će vam dati adresu policije za strance i druga praktična uputstva.


U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA, NEREDA, PROGLAŠENJA VANREDNOG STANJA U ZEMLJI DESTINACIJE, IZBIJANJA RATNIH SUKOBA i SLIČNIH NEMILIH DOGAĐAJA:
Pod pretpostavkom da su svi članovi Vaše porodice koji su sa Vama krenuli na put živi i zdravi i da imate sa sobom Vaše putne isprave, potrebno je da se najhitnije javite našem nabližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu, koje će Vam dati uputstvo za dalje postupanje i uputiti Vas kako da se najbrže i najlakše evakuišete iz ugrožene zone.
Ukoliko u ugroženoj zoni zemlje destinacije, nema našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, javite se najbližem predstavništvu neke strane zemlje i zatražite pomoć (gledajte, ako je moguće, da to bude predstavništvo zemlje koja je u bliskim i prijateljskim odnosima sa R.Srbijom. Sigurno će Vam pre izaći u susret).
Ukoliko nije ugrožena cela teritorija zemlje Vaše destinacije, učinite sve da, ukoliko je to moguće, napustite ugroženo područje i prebacite se u sigurnije delove zemlje.
Kontaktirajte vašeg tur-operatera, ukoliko ste na destinaciju otišli posredstvom turističke agencije. U obavezi je da Vam organizuje efikasnu evakuaciju, ukoliko je to ikako moguće.
U slučaju da je prilikom vanredne situacije došlo do smrtnog slučaja ili povređivanja, postupite na način kako je to opisano u poglavljima koja odnose na ove situacije.
Ukoliko je došlo do gubitka ili nestanka putne isprave u opisanim vanrednim situacijama, javite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R.Srbije, radi prevazilaženja nastale situacije. Ova situacija može biti vrlo teška za Vaš status, zbog čega još jednom podsećamo koliko je važno da prilikom evakuacije ili hitnog napuštanja određene teritorije kod sebe imate bilo kakav identifikacioni dokument, bar za jednog punoletnog člana porodice (držati razdvojene pasoše od ličnih karata, može se desiti da su pasoši na recepciji hotela koji je srušen, potopljen ili zapaljen, pa je dobro za takav slučaj kod sebe imati bar ličnu kartu ili vozačku dozvolu).


U SLUČAJU KRAĐE ILI GUBITKA DOKUMENATA i NOVCA:
Bez validnog dokumenta nije moguće nastaviti putovanje, niti se vratiti u R.Srbiju. Zbog toga, ukoliko se desi da budete pokradeni ili izgubite dokumenta, platne kartice i novac, potrebno je:

Da o krađi, odnosno nestanku, dokumenta (pasoša, lične karte i vozačke dozvole) prvo obavestite policiju zemlje u kojoj se nalazite i od njih zatražite da Vam izdaju potvrdu da ste prijavili gubitak, odnosno krađu. Vodite računa da u određenom broju zemalja neće izdati takvu potvrdu, ukoliko ne ѕnate broj pasoša, odnosno lične karte ili vozačke dozvole, pa je potrebno da kod sebe imate fotokopiju dokumenta ili da bar znate broj dokumenta čiji nestanak ili krađu prijavljujete.
Po dobijanju potvrde iz policijske stanice o prijavi nestanka ili krađe, bilo bi dobro da kod sebe imate bar ličnu kartu ili vozačku dozvolu, ukoliko Vam je ukraden ili izgubljen pasoš. Ovo je bitno kod identifikacije u našem najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi izdavanja putnog lista, s kojim se možete vratiti u Republiku Srbiju. Podsećamo da sa putnim listom ne možete putovati u druge zemlje jer on važi samo za povratak u Srbiju. /link/ šta je sve potrebno za dobijanje putnog lista.
U slučaju da ste na putovanje otišli kopnenim putem i da se kopnenim putem i vraćate (recimo bili ste u šopingu u Italiji i vraćate se automobilom ili autobusom preko Hrvatske), vodite računa da Vam je za određene zemlje na putni list potrebna viza. U većini zemalja sa kojima imamo bezvizni režim on ne važi za putne listove, pa je potrebno da, pre povratka u Srbiju, pribavite vize zemalja kroz koje ćete tranzitirati.
Prijavite Vašoj banci i stornirajte nesatale/ ukradene platne kartice. Učinite to odmah pošto primetite njihov nestanak, zakašnjenje Vas može skupo koštati.
Ne brinite se, ukoliko ste ostali bez sredstava i nemate novca da se vratite u zemlju, postoji način da vaša rodbina ili prijatelji uplate novac na račun našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, koje će vam isti isplatiti na ruke. Uputite vaeše rođake ili prijatelje da se tim povodom obrate Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu, gde će im dati preciznu informaciju kako da Vam dostave novac.

 

NA OVOM MESTU SU OBRAĐENE i OPISANE NEKE NAJČEŠĆIH I KOMPLIKOVANIH ŽIVOTNIH SITUACIJA, PA SE UNAPRED IZVINJAVAMO AKO NEKA SITUACIJA KOJU VI SMATRATE VAŽNOM, NIJE NAŠLA MESTO U OVOM KRATKOM PRIRUČNIKU.

 

NAŠA DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA STOJE VAM NA RASPOLAGANJU ZA SVA DODATNA PITANjA IZ OVIH i DRUGIH OBLASTI i UČINIĆE SVE IZ SVOJE NADLEŽNOSTI i U OKVIRU SVOJIH MOĆI, KAKO BI VAM POMOGLI U SVIM NEPRIJATNIM SITUACIJAMA.

 

Konzularni tim Ministarstva spoljnih poslova Vam želi srećan put i prijatan boravak u inostranstvu u nadi da Vam se ni jedna od opisanih ili sličnih situacija neće dogoditi.